top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Update: 24 januari 2024 

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden 

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Boenk erop, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Boenk erop te aanvaarden. 

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging 

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Boenk erop zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.
2.2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Boenk erop. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. 

2.3. De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Boenk erop niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

2.4. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.
2.5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten. 

Artikel 3. Annulatie van de bestelling 

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Boenk erop haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits een betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs. 

Artikel 4. Levering 

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Boenk erop niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst. 

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst. 

Artikel 5. Risico 

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Boenk erop bevinden, worden er bewaard op risico van de klant. 

Artikel 6. Aanpassingsrondes 

Tijdens de aanpassingsrondes heeft u de mogelijkheid om specifieke wijzigingen of correcties aan te vragen. Deze mogelijkheid is beperkt. Een ‘aanpassingsronde’ wordt gedefinieerd als een reeks van wijzigingsverzoeken die u als klant in één keer indient. Nadat deze wijzigingen zijn doorgevoerd en de aangepaste versie aan u is geleverd, wordt dit beschouwd als één voltooide ronde. Eventuele verdere aanpassingen na de voorziene aanpassingsrondes zullen als extra diensten worden beschouwd. Voor deze extra diensten kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht, waarover vooraf overeenstemming zal worden bereikt. Door deze aanpassingsrondes hopen wij op een efficiënte en doeltreffende samenwerking, waarbij uw wensen duidelijk en tijdig gecommuniceerd kunnen worden binnen de gestelde kaders. 

Artikel 7. Supportperiode 

Na de oplevering van uw website voorzien wij standaard één maand supportperiode, ingaande vanaf de datum van de definitieve oplevering van de website. Gedurende deze periode voorzien wij ondersteuning en kleine aanpassingen aan uw website. Hieronder valt: 

  • technische ondersteuning: wij staan klaar om eventuele technische problemen op te lossen die betrekking hebben op de functionaliteit van de website zoals deze bij oplevering is overeengekomen. 

  • kleine aanpassingen: dit omvat minimale invasieve wijzigingen zoals tekstuele aanpassingen, kleine layoutwijzigingen, of het bijwerken van afbeeldingen. Elke aanpassing zal in overleg plaatsvinden om te verzekeren dat deze binnen de reikwijdte van ‘kleine aanpassingen’ valt. Let wel: deze supportperiode is bedoeld om een soepele overgang en de continue werking van uw website na oplevering te waarborgen, en ervoor te zorgen dat deze volledig voldoet aan uw verwachtingen en eisen.  

Artikel 8. Betalingsmodaliteiten 

8.1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst dient de klant 30% van het factuurbedrag en de abonnementen te betalen bij oplevering van een eerste versie. Bij levering van de bestelling is de klant 60% van het factuurbedrag verschuldigd. De overige 10% is betaalbaar op het einde van de supportperiode. (vermeld in de offerte - standaard 1 maand) 

8.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Boenk erop. (vermeld op alle facturen, offertes en website) 

8.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan Boenk erop een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. 

8.4. Boenk erop behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden. 

Artikel 9. Klachten - protest van de factuur 

9.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Boenk erop te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid - Algemeen 

10.1. Boenk erop verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Boenk erop zijn middelenverbintenissen. Boenk erop is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. 

10.2. Boenk erop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Boenk erop zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Boenk erop of een aangestelde. 

10.3. De aansprakelijk van Boenk erop met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Boenk erop. De totale aansprakelijkheid van Boenk erop, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Boenk erop werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
10.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Boenk erop het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

10.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Boenk erop geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten. 

10.6. De opdrachtgever erkent onderling e-mails als wettelijk, geldig bewijsmiddel. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid - Software

11.1. Onverminderd artikel 10, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…) zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren. 

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten 

12.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma’s en halfgeleiders. 

12.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Boenk erop ontwikkelde sites en web-applicaties. 

12.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Boenk erop gecreëerde website/webapplicatie/video worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatie-wijzen en -vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld.
Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Boenk erop werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Boenk erop verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties. 

12.4. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Boenk erop ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Boenk erop onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Boenk erop waarvan hij kennis neemt. 

Artikel 13. Hostingdiensten & domeinnaam 

13.1. Voor de hosting en de registratie van domeinnamen werkt Boenk erop samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Boenk erop de klant een kopie van de actuele versie van de SLA. 

13.2. Boenk erop is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud. 

13.3. Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met Boenk erop wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door Boenk erop van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. Boenk erop kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door Boenk erop eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.


Artikel 14. Aanlevering bronbestanden 

14.1. Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van het product worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden.


Artikel 15. Beëindiging van de overeenkomst 

15.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Boenk erop recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsten totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie. 

15.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Boenk erop verleende diensten betalen, alsook de kosten die Boenk erop moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Boenk erop nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven door Boenk erop. Bovendien behoudt Boenk erop het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald. 

15.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling. 

Artikel 16. Geheimhoudingsplicht 

16.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van h de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 17. Verwerking persoonsgegevens 

17.1. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Boenk erop persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. diensten. 

17.2. De klant beschikt over het recht op inzage en eventuele correctie van zijn of haar persoonsgegevens mits bewijs van identiteit (bv. Aan de hand van een kopie van de identiteitskaart). Aanvragen dienen schriftelijk, gedateerd en ondertekend aan Boenk erop bezorgd te worden. Dit kan via tim@boenkerop.com of via het postadres Paul Vangeelstraat 9 - 3540 Herk-de-Stad. Boenk erop stelt alles in het werk om de gegevens zo spoedig mogelijk te behandelen. In geval van vragen of klachten kan u steeds contact opnemen via tim@boenkerop.com 

Artikel 18. Referentie
18.1. De klant gaat ermee akkoord dat het door Boenk erop voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van Boenk erop. 

Artikel 19. Overmacht 

19.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Boenk erop geen controle heeft, bevrijden Boenk erop, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant. 

19.2. Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventueel reeds geleverde prestaties door Boenk erop tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden. 

Artikel 20. Nietigheid 

20.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Boenk erop en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benaderd. 

 

Artikel 21. Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank 

21.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Boenk erop. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank. 

 

Artikel 22. Privacy
22.1. Alle gegevens worden met de nodige zorg en discretie door Boenk erop behandeld zoals opgenomen in artikel 17. Meer info over de privacy richtlijnen is terug te vinden op onze website www.boenkerop.com/privacy 

bottom of page